Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19

 

 

 

 

Ważne numery telefonów
w czasie zagrożenia COVID-19

 

Organ Prowadzący – 18 33 10 009

Kurator Oświaty – 18 540 23 06

Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – 18 337 21 01

Ośrodek Zdrowia w Kasince Małej – 18 33 13 031

Pogotowie – 999 lub 112

 

 

 

 

Podstawa prawna:

art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910), wytyczne z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s., zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s.

 

1.      Przygotowanie szkoły do rozpoczęcia zajęć stacjonarnych

1)      zostały zakupione środki do dezynfekcji rąk, mydła i detergenty, środki ochrony indywidualnej - jednorazowe rękawiczki, maseczki dla pracowników, termometr bezdotykowy.

2)      płyny do dezynfekcji rąk znajdują się przy każdym wejściu do szkoły i w każdej Sali uczącej, świetlicy, szatni oraz przed salą gimnastyczną. W szkole  są rozmieszczone instrukcje dezynfekcji rąk.

3)      każda łazienka oraz sala, w której znajduje się umywalka została zaopatrzona w mydła i instrukcje mycia rąk.

4)      W widocznych miejscach w szkole oraz przy wejściu głównym są zamieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

5)      Zostały przydzielone wejścia dla danej klasy: przedszkole rozpoczyna zajęcia od 7.00 lub 7.30 więc wchodzą do szkoły głównym wejściem. Na godzinę 8.00 i później głównym wejściem wchodzą klasy 1-4, a tylnym klasy 5-8.

6)      Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

7)      Zostało wyznaczone pomieszczenie do odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych tzw. izolatorium.

 

2.      Zasady komunikacji z rodzicami uczniów.

1)      w przypadku podejrzenia zarażenia Covid-19 za kontakt z rodzicami dziecka odpowiada wychowawca, uczący w danej klasie nauczyciel lub dyrektor (wicedyrektor szkoły).

2)      kontakt będzie telefoniczny, mailowy lub przez dziennik elektroniczny Librus. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły lub niezwłoczne oddzwanianie/odpowiadanie na maile oraz aktualizowanie danych kontaktowych.

3)      uczeń czeka pod opieką osoby dorosłej na odebranie dziecka przez rodzica w izolatorium.    

 

3.      Przychodzenie uczniów, rodziców, pracowników lub innych osób do szkoły:

1)      każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek przed wejściem dezynfekcji rąk

2)      do budynku szkoły może wejść pracownik, uczeń lub rodzic nie mający objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej, zachowując dystans wynoszący 1,5 m od kolejnej osoby.

3)      rodzice stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

4)      uczniowie i pracownicy stosują środki ochronne: osłona  ust i nosa w miejscach wspólnych czyli na korytarzach, szatniach.

5)      uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi,  przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

4.      Zapewnienie bezpiecznych warunków w szkole:

1)      każda klasa ma wyznaczoną swoją salę lekcyjną, w której uczą się przez cały dzień,

2)      podczas przerw, gdzie uczniowie nie mogą zachować dystansu 1,5m, uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa zakładając maseczki lub przyłbice.

3)      uczniowie przebywają podczas przerw na korytarzach przy tych salach, w których się uczą. Schodzą tylko na lekcję wychowania fizycznego lub fizyki i chemii i informatyki pod nadzorem nauczyciela.

4)      uczniowie podczas schodzenia na dożywianie maja obowiązek zakrywania nosa i ust.

5)      posiłki na jadalni zostają wydawane rotacyjnie w obrębie jednej klasy, po której stoliki i krzesełka zostają dezynfekowane.  Posiłki mogą być spożywane w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

6)      wielorazowe naczynia i sztućce będą myte i wyparzane.

7)      po zajęciach uczniowie z młodszych klas są sprowadzane do szatni przez wychowawcę i wychodzą przed szkołę gdzie rodzice ich punktualnie odbierają.

8)      rodzice lub inne osoby wchodzą do budynku szkoły tylko w uzasadnionych przypadkach.

9)      kontakty pracowników niepedagogicznych z uczniami oraz nauczycielami będą ograniczone do minimum.

10)  za porządek przy dezynfekcji rąk podczas wchodzenia uczniów i pracowników do szkoły są odpowiedzialne sprzątaczki.

11)  osoby przebywające w szkole przestrzegają ogólnych zasad higieny:

a.        dezynfekcja przy wejściu do szkoły, dezynfekcja lub mycie rąk wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, na co nauczyciele powinni zwracać uczniom uwagę,

b.       ochrona podczas kichania i kaszlu,

c.        unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

12)  zalecane jest przebywanie uczniów na szkolnym boisku i na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw oraz zajęć zorganizowanych poza budynkiem

13)  nauczyciel przedszkola i w klasach 1-3 może wyznaczyć przerwy dla swoich uczniów w odstępach stosownych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

14)  Rodzic dziecka z przedszkola może przyprowadzić swoją pociechę do Sali z zastosowaniem szczególnej ostrożności, zachowania dystansu, zakrycia ust i nosa, dezynfekcji rąk.

 

5.      Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia, wietrzenie sal:

1)      po zajęciach dezynfekowanie powierzchni dotykowych – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki,

2)      przestrzeganie zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji,

3)      dezynfekowanie termometru bezdotykowego po użyciu w danej grupie,

4)      w sali gimnastycznej mycie podłogi, sprzętu sportowego i przyborów do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) detergentem lub dezynfekować po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach,

5)      na bieżąco dezynfekować lub czyścić z użyciem detergentu urządzenia sanitarnohigieniczne,

6)      wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć,

7)      wietrzenie świetlicy nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 

6.       Wykonywanie obowiązkowych pomiarów temperatury ciała, jeśli takie zaistnieją:

1)      pracowników przy wejściu do szkoły; przy wyniku co najmniej 38°C nie dopuszcza się go do pracy i zaleca skorzystanie z teteporady medycznej;

2)       w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika – przy wyniku 38°C z pracownikiem należy postępować jw., a w przypadku ucznia należy powiadomić rodziców w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i skorzystania z teleporady medycznej.