Regulamin

 • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przyjęcie do przedszkola dziecka w wieku 2,5 lat.
 • Dziecko przebywa w przedszkolu do czasu podjęcia nauki w szkole.
 • Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”.
 • Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor przy pomocy nauczycieli przedszkola.
 • W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest większa od ilości miejsc w przedszkolu dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną.
 • Powołana komisja składa się z przedstawicieli rady pedagogicznej, przedstawicieli rady rodziców, dyrektora przedszkola jako przewodniczącego.
 • Kryteria przyjęć do przedszkola ustalone są każdorazowo przez komisję.
 • Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są wówczas dzieci 5-letnie, dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych.
 • Karty zgłoszeń oraz protokół przechowywany jest w kancelarii Zespołu Placówek Oświatowych.
 • Wójt gminy zatwierdza przedstawione przez dyrektora przedszkola terminy, zasady i warunki kwalifikacji dzieci do przedszkola.
 • Zapisy dzieci do przedszkola na dany rok szkolny odbywają się w kwietniu