Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2
wchodzących w skład Zespołu Placówek Oświatowych
w Kasince Małej

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642) - art. 22.

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156
ze  zm.) - art. 39 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 2.

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191
ze zm.) - art. 42 ust. 3.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.).

 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom i pracownikom Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej (dalej: szkoła).

 

I Postanowienia ogólne

1. Do zadań biblioteki należy:

a) wspieranie nauczycieli w ich pracy zawodowej i doskonaleniu własnym,

b) dostarczanie nauczycielom i uczniom środków dydaktycznych,

c) wspomaganie działań szkoły w realizacji programów nauczania, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,

 d) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej,

e) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami, w tym z biblioteką publiczną,

f) wspieranie działań szkoły w zakresie przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,

g) stwarzanie uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł i zasobów bibliotecznych, w tym
z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,

h) organizowanie zajęć czytelniczych i lekcji bibliotecznych,

 i) upowszechnianie czytelnictwa i mowy polskiej,

j) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

k) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

2. Księgozbiór biblioteki udostępniany jest nauczycielom, pracownikom oraz uczniom
i rodzicom Zespołu Placówek Oświatowych.

 3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

4. Biblioteka udostępnia zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

II Regulamin wypożyczalni

1. Każdy czytelnik wypożycza zbiory osobiście na swoje konto.

2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki:

a) lektury na okres 2 tygodni

b) pozostałe książki na okres 1 miesiąca

W uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

3. Termin zwrotu książek, podręczników i innych materiałów dydaktycznych wypożyczonych z biblioteki upływa:
 a) dla uczniów tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,
b) dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
z dniem rozwiązania umowy.

4. Klasy, klasopracownie mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem opiekunów poszczególnych sal lekcyjnych. Opiekunowie (nauczyciele) ponoszą pełną odpowiedzialność za komplet wypożyczonych zbiorów.

5. Ze zbiorów audiowizualnych uczniowie mogą korzystać na lekcjach w obecności nauczyciela.

6. Wobec czytelników (uczniów) przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń, aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. Upomnienia mogą być przekazywane przez dziennik elektroniczny.

7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną zobowiązany jest:
a) odkupić taką samą książkę,
b) w wyjątkowych wypadkach, gdy jest to pozycja nieosiągalna na rynku, odkupić inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie, rodzice) zobowiązani przed odejściem rozliczyć się z biblioteką oraz pobrać zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów.

 

III Regulamin czytelni

1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.

2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

3. Czytelnia jest także miejscem cichej nauki własnej oraz douczania w ramach pomocy koleżeńskiej.

4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 

 IV Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

1. Komputery w bibliotece przeznaczone są do celów edukacyjnych.

2. Każda osoba korzystająca z pracowni multimedialnej jest zobowiązana do dbałości
o sprzęt, zachowania czystości, przestrzegania norm bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki
i jest odpowiedzialna za wszystkie straty powstałe z jej winy.

3. Uczniowie mogą korzystać z pracowni multimedialnej i Internetu w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

4. Z komputerów można korzystać za zgodą bibliotekarza, każdy użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu czytelni.

5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się równocześnie maksymalnie dwóch użytkowników.

6. Bezwzględny zakaz dotyczy:
a) samodzielnego instalowania programów oraz zmian ich konfiguracji, a także zmian ustawień systemowych,
b) prowadzenia działalności nielegalnej (kopiowanie filmów, muzyki, programów komputerowych etc.),
c) umieszczania w sieci Internet nielegalnych informacji, oprogramowania, używania obelżywego języka, jak również podejmowanie jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem obowiązującym w Polsce.

7. Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować wszelkie wprowadzone dane
i wylogować się z systemu.

8. Użytkownik poniesie wszelkie ewentualne koszty związane z naprawą szkód powstałych wskutek niezgodnej z prawem działalności użytkownika za pośrednictwem sieci Internet.

 

V Postanowienia końcowe

1. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo stosowania przewidzianych w Statucie Szkoły sankcji
w stosunku do uczniów nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

2. Po ogłoszeniu przez Dyrektora Szkoły zarządzenia o inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych nauczyciele i opiekunowie pracowni zobowiązani są do uzgodnienia
i uaktualnienia stanu kont.

3. Zbiory nieaktualne, zniszczone i niekompletne należy zwrócić do biblioteki w celu przeprowadzenia ich kasacji.

4. Rozstrzygniecie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży
w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

 

 

 

 

 

 

Kasinka Mała, 7 września 2016 r.