SPiNKA

 

PROJEKT „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - SPInKA

 

Od maja 2017 roku w Gimnazjum  rozpoczął się Projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Projekt bazuje na doświadczeniach przedsięwzięć „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz „Festiwal Zawodów”, stanowi ich kontynuację, obejmując te obszary działań, które wymagają koordynacji i wsparcia na poziomie regionu. Jednym z komponentów projektu jest wsparcie orientacji zawodowej uczniów szkół gimnazjalnych - przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.

>>> REKRUTACJA UCZNIÓW NA ZAJĘCIA:

a) Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn,
b) Organizatorem rekrutacji na zajęcia jest dana Szkoła/Partner,
c) Szkoła w porozumieniu z doradcą prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego – co najmniej przed rozpoczęciem każdego semestru (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, akademii, ogłoszenie na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły),
d) Rekrutacja podstawowa prowadzona jest na początku projektu oraz na początku każdego semestru w okresie dofinansowania funkcjonowania SPInKi: 01.01.2017 - 31.12.2019. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli,
e) Organizator rekrutacji może wydłużyć termin zakończenia podstawowego postępowania rekrutacyjnego,
f) Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Regulaminem przyjętym przez danego Partnera. Rekrutacja odbywa się w porozumieniu z doradcą prowadzącym Szkolny Punkt. Udział w rekrutacji mogą wziąć wszyscy uczniowie szkoły/szkół prowadzonych przez Partnera,
g) Udział w projekcie dla uczniów jest bezpłatny,
h) Warunkiem zakwalifikowania do udziału uczestnika w projekcie jest poprawne wypełnienie i dostarczenie dokumentów wymaganych w Regulaminie rekrutacji a następnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji,
i) Każdy uczeń, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:
a. złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów wymaganych w Regulaminie rekrutacji,
b. uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c. przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania.

Zgodnie z regulaminem rekrutacja uczniów do projektu została zakończona.

>>> GŁÓWNE CELE FUNKCJONOWANIA SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACJI I KARIERY:

• Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.
• Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).
• Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.
• Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.
• Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
• Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.
• Kształtowanie wśród uczniów szacunku do pracy.
• Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.
• Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.
• Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.
• Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.
• Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.
• Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych.
• Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.
• Zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy.
• Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
• Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.
• Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.

>>> FORMY WSPARCIA W ZAKRESIE DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO:

• Adresatami działań w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery są przede wszystkim uczniowie oraz ich rodzice.
• Wsparcie doradcze polega na realizacji warsztatów w klasach I-III i zakończone jest stworzeniem Indywidualnego Planu Działań dla uczniów (wg decyzji doradcy - w klasie II lub III).
• Ponadto doradca prowadzi ogólnodostępne dyżury dla uczniów, a także spotkania z rodzicami i radą pedagogiczną oraz organizuje różne formy aktywności dla uczniów np. wizyty zawodoznawcze na Festiwalu Zawodów, oraz z przedstawicielami zawodów.

• Do zadań realizowanych przez doradcę w SPInKa należeć będzie również organizacja spotkań z rodzicami na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego.

>>>
Standardy działania Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w projekcie „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (MKZ II)

>>> PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO REALIZOWANY PRZEZ SPINKĘ

• SPInKi działają w oparciu o program przygotowany przez Partnera koncepcyjno-merytorycznego projektu - Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej (CPiP), specjalizujące się m.in. w realizacji studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.

• CPiP zapewnia także materiały dydaktyczne na zajęcia warsztatowe oraz model Indywidualnego Planu Działania.

• Doradcy prowadzący SPiNkę zobowiązani są realizować zajęcia w oparciu o przekazany im program i materiały, z możliwością poszerzenia o własne propozycje.

• Wszystkie materiały przygotowane przez CPiP przekazane zostaną doradcom w wersji elektronicznej podczas szkoleń.

• Środki na wydruk materiałów ćwiczeniowych oraz IPD dla uczniów przewidziany został w budżecie każdej ze szkół w ramach środków projektowych.

• Metody pracy doradcy:

- Zajęcia warsztatowe; warsztaty dla uczniów będą dotyczyć następujących treści merytorycznych:
Moduł 1. Samopoznanie;
Moduł 2. Zawodoznawstwo;
Moduł 3. Rynek edukacji i pracy;
Moduł 4. Planowanie.

- Poradnictwo indywidualne:
Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom;
Praca nad przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczniów;
 

.