Zadania logopedy

 

Zadania logopedy

 

1.    Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy):

o    stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej;

o    czuwanie nad rozwojem mowy i jej doskonalenie;

o    zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;

o    stymulowanie rozwoju poznawczo - językowego;

o    prowadzenie ćwiczeń:

ü ortofonicznych, tj. ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną;

ü słuchowych;

ü rytmicznych;

ü usprawniających narządy mowy;

ü artykulacyjnych;

ü dykcyjnych.

2.    Współpraca z nauczycielami, uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci; zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym; udostępnianie opracowanych materiałów.

3.    Pedagogizacja rodziców prelekcje, gazetki, ankiety, wykaz literatury dotyczącej rozwoju mowy dziecka.

4.    Diagnoza (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych).

5.    Prowadzenie przesiewowych badań wymowy dzieci przedszkolnych (badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego, aby jak najwcześniej rozpocząć terapię).

6.    Diagnozowanie logopedyczne.

7.    Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, które mają trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem
i czytaniem):
- objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci;
- systematyczne prowadzenie terapii w przedszkolach i szkołach
(w małych zespołach bądź indywidualnie);
- rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się;
- wyrównywanie opóźnień mowy;
- korygowanie wad wymowy;
- stymulowanie rozwoju poznawczo
- językowego;
- usprawnianie proces
ów wzrokowo - ruchowo- słuchowych;
- wyr
ównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją;
- udzielanie porad i wskazówek;
- prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu;
- instruowanie nauczycielek grup o sposobach automatyzacji skorygowanych bądź wprowadzonych głosek z dziećmi objętymi terapią;
- w przypadku trudności, nawiązywanie kontaktu z psychologiem, audiologiem z poradni pedagogiczno -
psychologicznej i poradni wad słuchu.

Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków
i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.

 

Terapia logopedyczna to oddziaływanie mające na celu:

  • usuwanie zaburzeń mowy;
  • nauczanie mowy, która się nie wykształciła;
  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy;
  • likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy.